Galistop 200

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu un ziemas miežu sējumos.

Darbīgā viela:  Fluroksipirs 200 g/L
Preparatīvā forma:  Emulsijas koncentrāts
Iepakojums:  5l

 

Iedarbības veids:

Galistop 200 ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu un viengadīgo un daudzgadīgo stiebrzāļu (sējas gadā) sējumos un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos. Svarīgi, lai pirms apstrādes nezāles būtu pilnībā sadīgušas un kvalitatīvs smidzinājums noklātu nezāļu zaļas daļas. Nezāles, kuras sadīgs pēc apstrādes, netiks ierobežotas. Augstāka efektivitāte tiks sasniegta uz aktīvi augošām jaunām nezālēm siltos un mitros augšanas apstākļos; šie apstākļi ir īpaši svarīgi ķeraiņu madaras (Galium aparine L.) ierobežošanai. Pirms apstrādes jāpārliecinās, ka nezāles ir aktīvi augošas, nav cietušas nakts salnās, kaitēkļu, slimību, barības vielu trūkuma vai sausuma stresa ietekmētas. Nesmidzināt, ja kultūraugs aug pārmitrā augsnē, vai kultūraugam ir sausuma izraisīts stress. Preparāta iedarbība uz aktīvi augošajām nezālēm būs novērojama jau dažas dienas pēc apstrādes, bet nezāles ies bojā 3-4 nedēļu laikā.

Lietošanas norādījumi:

Galistop 200 lietošanas laiks ziemāju graudaugos ir pavasarī, no graudaugu cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20- 39), vasarāju graudaugos (vasaras kvieši, vasaras mieži un auzas) no divu lapu stadijas līdz kultūrauga karoglapas maksts uzbriešanai, karoglapas maksts piebriedusi (AS 12-45), viengadīgajām un daudzgadīgajām stiebrzālēm sējas gadā, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas sākumam (AS 12-21) un daudzgadīgajām stiebrzālēm, pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriedusi (AS 21-45).

Lietošanas devas un laiks:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidī-šanas laiks, dienās Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.6 Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz karoglapas maksts uzbriedusi (AS 12-45) 1
Viengadīgās un daudzgadīgās stiebrzāles (sējas gadā) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.75 Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas sākumam (AS 12-21) 7 1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai, lopbarībai) Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 1.8 Apsmidzināt sējumu pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriedusi (AS 21-45) 7 1

Piezīme:

Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

 

Galistop 200 efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 0.6 l/ha:

Ļoti laba

(efektivitāte 95-100%)

Laba (efektivitāte 85-94.9%) Vidēja (efektivitāte 70-84.9%) Vāja (efektivitāte 50-69.9%)
Ķeraiņu madara (Galium aparine), parastā virza (Stelaria media) Tīruma zilausis (Consolida regalis), skaujošā panatre (Lamium amplexicaule), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis) Blusu sūrene (Polygonum persicaria) Tīruma kumelīte (Matricaria inodora)

 

Galistop 200 efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 0.5 l/ha:

Ļoti laba

(efektivitāte 95-100%)

Laba (efektivitāte 85-94.9%) Vidēja (efektivitāte 70-84.9%)
Gandrene sīkā (Geranium pusillum), maura sūrene (Polygonum aviculare), tīruma sinepe (Sinapis arvensis) Rapsis – sārņaugs (Brassica napus),

persijas veronika (Veronica persica)

Ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), tīruma vijolīte (Viola arvensis)

 

Galistop 200 efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 0.75 l/ha:

Laba (efektivitāte 85-94.9%) Vidēja (efektivitāte 70-84.9%)
Rapsis – sārņaugs (Brassica napus), Dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), tīruma vijolīte (Viola arvensis)

 

Galistop 200 efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 1.8 l/ha:

Vidēja (efektivitāte 70-84.9%) Vāja (efektivitāte 50-69.9%)
Ārstniecības pienene (Taraxacum officinale), šaurlapu ceļteka (Plantago lanceolata) Cirtainā sķābene (Rumex crispus)

 Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki