BIO graudu iepirkšanas nosacījumi

BIO graudu iepirkšanas nosacījumi 2023. gada sezonai

Līguma priekšmets

Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot, bet Pircējs nopirkt Latvijas izcelsmes bioloģiskos graudus, griķus, pākšaugus, eļļas augus un/vai garšaugus, un/vai citu bioloģisko produkciju, turpmāk tekstā – Graudi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Konkrēta Graudu kultūra, tās daudzums, klase, cena un piegādes termiņi ir norādīti šī Līguma punktos..

Parakstot šo Līgumu, Pārdevējs apstiprina, ka Graudi, kā arī visas ar Graudiem veiktās darbības (piemēram, bet neaprobežojoties ar minēto: sēšana, audzēšana, novākšana, pirmapstrāde, uzglabāšana, transportēšana un pārdošana), notikušas atbilstoši Eiropas Padomes regulai Nr.2018/848, Eiropas Komisijas regulai Nr.889/2008, MK 2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” (saskaņā ar jebkurām šo regulu/noteikumu izmaiņām un/vai to papildinājumiem), citiem bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanas aktiem un sertifikācijas institūcijas prasībām. Pārdevējs apliecina, ka tikuši ievēroti piesardzības pasākumi sajaukšanās ar nebioloģisku produktu novēršanai. Pārdevējam jebkurā brīdī ir jāspēj pierādīt Preces bioloģiskā izcelsme un izsekojamība šajā punktā minētajās darbībās.

Graudu nejaušanas bojāejas vai sabojāšanas risks pāriet Pircējam no atbilstošas Graudu nodošanas Pircējam, kā tas ir noteikts šajā Līgumā, brīža Pusēm parakstot Graudu nodošanas – pieņemšanas aktu (atbilstoši aizpildīta pavadzīme ir pielīdzināma pieņemšanas-nodošanas aktam).

Pildot šī Līguma saistības, Pārdevējs apņemas iesniegt Pircējam bioloģisko sertifikātu un tā attiecīgo dokumentāciju, kur ir norādītas Pircēja uzsāktā pārejas perioda, pārejas perioda un bioloģiskās platības. Pircējs apņemas neatklāt šī dokumenta saturu trešajām personām bez iepriekšējas Pārdevēja piekrišanas.

Pēc Pircēja pieprasījuma, Pārdevējs apņemas iesniegt Pircējam citus nepieciešamos dokumentus pienācīgai šī Līguma saistību izpildei.

Graudu daudzums, kvalitāte un cena

Pārdevējs apņemas nodot Pircējam īpašumā, bet Pircējs apņemas pieņemt Graudus, kuru kultūra un kvalitāte ir noteikta šajā Līgumā, un veikt Pārdevējam apmaksu par Graudiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un tajā atrunāto kārtību.

Graudu kvalitātei ir jāatbilst prasībām un nosacījumiem, kas ir norādīti šajā Līgumā un attiecīgajā Graudu pieņemšanas punktā noteikto tehnoloģisko nosacījumu prasībām.

Graudu izcelsmei jābūt no paša Pārdevēja bioloģiskās saimniecības, kuras attiecīgā pārdodamās Graudu kultūra ir minēta saimniecības bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātā, ko apstiprinājusi kompetenta sertifikācijas institūcija, balstoties uz Eiropas Padomes regulu Nr. 2018/848 un Eiropas Komisijas regulu Nr.889/2008. Tikai Graudus, kuru statuss sertifikācijas institūcijas izsniegtajā sertifikātā apzīmēts kā „Bioloģiski audzēta”, atļauts pārdot kā bioloģiskus. Graudus, kuru statuss sertifikācijas institūcijas izsniegtajā sertifikātā atzīmēts kā „Pārejas perioda produkts”, aizliegts pārdot kā bioloģiskus, taču atļauts pārdot kā pārejas perioda Graudus tikai un vienīgi tad, ja tas ir speciāli norādīts šajā Līgumā. Pārdevēja pienākums ir pirms Graudu nodošanas uzrādīt Pircējam bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu ar spēkā esošu derīguma termiņu kopā ar sertifikāta pielikumiem un iesniegt Pircējam to kopijas, turklāt sertifikātam un pielikumiem jābūt izdotiem attiecīgi tajā gadā, kura gada raža Pircējam tiek pārdota. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda šī Līguma punkta nosacījumus, tad Pārdevējs ir pilnā apmērā atbildīgs par visiem zaudējumiem, kurus Pircējam izraisījusi Pārdevēja nodoto Graudu nonākšana tirgū.

Piegādātajiem Graudiem jābūt ar tiem raksturīgu smaržu, krāsu, termiski nebojātiem un bez labības kaitēkļu vai to mirstīgo atlieku klātbūtnes, kā arī atbilstošai spēkā esošajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. Tādu vielu, kuras nav atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Eiropas Padomes regulu Nr. 2018/848 un Eiropas Komisijas regulu Nr. 889/2008, atliekvielas un/vai pēdas (traces) Graudos nav pieļaujamas. ĢMO produktu un/vai salmonellas klātbūtne vai pēdas Graudos nav pieļaujamas. Mikotoksīnu, dioksīnu, smago metālu, furānu, poliaromātisko ogļūdeņražu koncentrācijai, kā arī visiem pārējiem, augstāk neminētajiem, kvalitātes rādītājiem jāatbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk šādus Graudus:

Pircējam par saviem līdzekļiem ir tiesības pārbaudīt Graudu tīrību ar speciāli tam paredzētām ierīcēm vai iesaistīt trešās personas šo pētījumu veikšanai.

Pārdevējam, saskaņā ar Līgumu piegādājot Graudus uz attiecīgo Graudu pieņemšanas punktu, Graudu daudzums un kvalitāte tiek noteikta attiecīgā pieņemšanas punkta laboratorijā ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no to piegādes dienas. Tajos gadījumos, kad saskaņā ar Līgumu Graudus no Pārdevēja noliktavas pieņem Pircējs, Graudu daudzums un kvalitāte tiek noteikta pieņemšanās punktā, uz kuru Pircējs pēc savas izvēles piegādās Graudus, laboratorijā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Graudi tiek piegādāti pieņemšanas punktā. Pircējam ir tiesības nepieņemt Graudus, kas neatbilst pieņemšanas punkta un/vai šī Līguma prasībām (tajā skaitā līguma minimālajām kvalitātes prasībām). Graudu daudzums un kvalitāte Graudu pieņemšanas punktā ir nosakāma par Pircēja līdzekļiem. Pretenzijas Pārdevējam par Graudu kvalitāti Pircējs iesniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pēc Graudu piegādes pieņemšanas punktā. Pārdevējs nodrošina pārdodamo graudu kvalitāti kā tas norādīts Līguma punktos, visu to uzglabāšanas periodu līdz to pieņemšanai.

Pirms Graudu pieņemšanas no Pārdevēja, Pircējs Pārdevēja pārstāvja klātbūtnē paņem Graudu paraugus (3 gab.) no izkraujamās kravas, lai noteiktu piegādāto Graudu kvalitāti atbilstoši Līguma punktos noteiktā kārtībā. 

Graudu kvalitātes rādītājus Pircējs nosaka katrai atvestajai kravai atsevišķi. Paraugi tiek ņemti un noformēti saskaņā ar LVS EN ISO 24333:2011 prasībām. Laboratorijas paraugs uzglabājams ne mazāk kā 24 stundas pēc analīžu veikšanas, laiku rēķinot sākot no nākamās diennakts plkst. 0.00. Laboratorijas norādītajā parauga uzglabāšanas laikā Pārdevējam ir tiesības prasīt atkārtotu analīzes veikšanu, kas ir jāveic piedaloties Pārdevējam. Gadījumā, ja Pārdevējs nevēršas ar prasību par atkārtotas ekspertīzes veikšanu šajā Līguma punktā noteiktajā laikā, uzskatāms, ka Pārdevējs piekrīt pieņemšanas punktā veiktajai Graudu kvalitātes analīzei (parauga rezultātiem). Strīda gadījumā, laboratorijas paraugi, piedaloties Pārdevējam, tiek aizzīmogoti, abpusēji parakstīti un ar attiecīgu dokumentu tiek nosūtīti neatkarīgai laboratorijai analīžu veikšanai ne vēlāk kā 48 stundas (neieskaitot brīvdienas) no to ņemšanas brīža. Neatkarīgās laboratorijas lēmums ir galējs un Pusēm saistošs.

Ja, veicot analīzes neatkarīgā laboratorijā noskaidrojas, ka Pircēja noteiktie kvalitātes rādītāji nepārsniedz pieļaujamās pielaides robežas, kas noteiktas saskaņā ar šo Līgumu, analīžu izmaksas apmaksā Pārdevējs, bet, ja Pircēja noteiktie kvalitātes rādītāji pārsniedz pieļaujamās pielaides robežas – analīžu izmaksas apmaksā Pircējs.

Ja 18 mēnešu periodā pēc Graudu nodošanas Pircējam noskaidrojas, ka Pārdevējs ir pārdevis Pircējam Graudus, kas neatbilst Eiropas Savienības Padomes Regulai Nr. 2018/848 un Nr. 889/2008, MK 2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” (ņemot vērā jebkādas šīs regulas un/vai noteikumu izmaiņas un/vai papildinājumus), jebkādiem citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē bioloģisko lauksaimniecību, vai jebkādām šajā Līgumā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir jāatlīdzina Pircējam visi nodarītie zaudējumi šajā sakarā.

Gadījumā, ja Pircējs attiecīgajā pieņemšanas punktā Graudu kvalitātes noteikšanai izmanto INFRATEC ierīci, Pārdevējs ir tiesīgs saņemt sākotnējos Graudu kvalitātes vērtēšanas rādītāju izdruku no INFRATEC ierīces.

Pārdevējam ir tiesības saņemt Graudu kvalitātes analīžu rezultātus. Visi kvalitātes analīžu rezultāti Pārdevējam tiek nosūtīti uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai, ja Pārdevējs nenorāda savu elektroniskā pasta adresi, pašam Pārdevējam ir tiesības tos saņemt piegādes punkta laboratorijā. Ja analīzes tiek veiktas ar INFRATEC ierīci, Pārdevējs analīžu rezultātus var saņemt nekavējoties. Ja analīzes netiek veiktas ar INFRATEC ierīci un Pārdevējs nav norādījis savu elektroniskā pasta adresi, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt analīžu rezultātus 24 stundu laikā no Graudu piegādes brīža.

Puses vienojas, ka analīžu rezultāti tiek saglabāti 48 stundas skaitot no paraugu paņemšanas brīža (neieskaitot brīvdienas). Ja šajā termiņā Pārdevējs neizņem Graudu paņemto paraugu no piegādes punkta, ilgāk tas var netikt saglabāts un var tikt iznīcināts.

Fiziski piegādāto Graudu svara (sākumsvars) pārrēķināšana uz ieskaites svaru ir veicama izmantojot Duval formulu, vai arī par katru mitruma un piemaisījumu procentu, kas pārsniedz šī Līguma punktā noteiktās minimālās kvalitātes prasības, samazinot piegādāto Graudu sākumsvaru par tādu pašu procentu skaitu, tādējādi, iegūstot ieskaites svaru. Gadījumā, ja piegādātajos Graudos faktisko rādītāju (mitruma, piemaisījumu u. c.) procents ir mazāks par noteiktajiem bāzes rādītājiem , Pircējs par tādiem Graudiem Pārdevējam veic apmaksu kā par bāzes rādītājiem atbilstošiem Graudiem, nemaksājot nekādas papildus piemaksas.

Ja Graudu mitrums un/vai piemaisījumi neatbilst bāzes rādītājiem un Pircējs, pamatojoties uz Līguma noteikumiem, nolemj pirkt Graudus, Graudi līdz bāzes rādītājiem tiek kaltēti un tīrīti par Pārdevēja līdzekļiem. Pircējs atskaita no Pārdevējam, saskaņā ar šo Līgumu, maksājamās summas par piegādātajiem Graudiem visas izmaksas par piegādāto Graudu kaltēšanas un tīrīšanas pakalpojumiem saskaņā ar Graudu pieņemšanas punkta noteiktajiem izcenojumiem. Pārdevējam ir pienākums iepazīties ar pieņemšanas punktu Graudu kaltēšanas un tīrīšanas izcenojumiem, tādēļ uzskatāms, ka, piegādājot Graudus uz pieņemšanas punktu, Pārdevējs ir informēts par attiecīgajā pieņemšanas punktā piemērojamiem izcenojumiem un tiem piekrīt.

Graudi, kas neatbilst citiem šajā Līgumā noteiktajām kvalitātes standartu prasībām, atgriežami Pārdevējam vai nopērkami pēc Pušu atsevišķi atrunātajiem nosacījumiem.

No šī Līguma parakstīšanas brīža Pārdevējam nav tiesību rīkoties ar Graudiem citādi, kā vien noteikts šajā Līgumā, un/vai jebkādā citādā veidā ierobežot vai apgrūtināt tiesības uz Graudiem.

Graudu piegādes Pircējam kārtība

Pārdevējs apņemas šī Līguma punkta tabulā norādīto saistību izpildes termiņos pēc Pircēja izvēles, nodot Pircējam graudus pēc šādiem nosacījumiem*:

*DAP un FCA nosacījumu plašāk aprakstīti Līguma punktā.

Puses vienojas par Graudu piegādes nosacījumiem saskaņā ar INCOTERMS 2010, t. i., DAP vai FCA:

DAP – Piegādes adrese – Pārdevējam par saviem līdzekļiem piegādāt kvalitātes prasībām atbilstošus Graudus uz Pircēja pieņemšanas punktu norādītajā adresē un nodot tos Pircējam. Graudi uzskatāmi par atbilstoši nodotiem, kad tie tiek piegādāti uz pieņemšanas punktiem ar tādiem transportlīdzekļiem, no kuriem tos varētu izkraut ar pieņemšanas punktā esošajiem mehānismiem, tiem ir pareizi noformēti pavaddokumenti, Graudu kvalitāte atbilst šajā Līgumā norādītajām prasībām (izņemot tos gadījumus, kad pēc Pircēja ieskatiem pieņemami arī attiecīgajām prasībām neatbilstoši Graudi), un Pārdevējam ir izdodams Graudu pieņemšanas akts. Graudu pieņemšanas izdevumus apmaksā Pircējs. Ja, parakstot šo Līgumu, nav norādīts Graudu pieņemšanas punkts, konkrēts Graudu pieņemšanas punkts Pārdevējam tiks paziņots līdz Graudu piegādes termiņa sākumam. Pārdevējam saprātīgā termiņā, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš, ar Pircēju jāsaskaņo piegādājamo Graudu daudzums un Graudu piegādes laiks. Pircējam ir tiesības nepieņemt Graudus, ja Pārdevējs neievēro šīs prasības;

FCA – Pārdevēja adrese – Graudi tiek uzglabāti noliktavā, kas atrodas norādītajā adresē līdz nodošanai Pircējam un iekrauti autotransportā, nerēķinot izmaksas, kas saistītas ar Graudu uzglabāšanu, pieņemšanu, uzkraušanu vai jebkāda veida citu darbību vai bezdarbību, kas nepieciešama atbilstoši uzglabājot un uzkraujot Graudus. Graudu daudzums un kvalitāte nosakāma Graudu izkraušanas vietā (pieņemšanas punktā). Pēc Pārdevēja pieprasījuma, tam tiek pārsūtīti Graudu pieņemšanas akti. Pārdevējam ir jānodrošina, ka viena autotransporta līdzekļa uzkraušanas ilgums būtu ne ilgāks par 2 stundām (ja to pieļauj atbilstoši meteoroloģiskie apstākļi). Pircējs apņemas iesniegt uzkraušanas grafiku Pārdevējam ne vēlāk kā 24 stundas pirms Graudu uzkraušanas sākuma. Ja Pārdevējs pārkāpj šī punkta prasības, Pārdevējam ir jāatlīdzina visi Pircēja tādēļ pieredzētie zaudējumi. Ja Pircējs pārkāpj šī punkta prasības, Pārdevējam ir tiesības atteikties uzkraut Graudus Pircēja piegādātajā transportlīdzeklī, kura uzkraušana nebija iepriekš saskaņota.

Gadījumā, ja pārdodamie Graudi pārvadājami ar Pircēja piegādāto transportlīdzekli, pirms Graudu uzkraušanas transportlīdzeklī Pārdevējam vai viņa pārstāvim ir jāpārbauda, vai transportlīdzeklis ir atbilstoši iztīrīts.

Pārdevējam konstatējot, ka transportlīdzeklis ir atbraucis neatbilstoši iztīrīts un/vai transportlīdzeklis ir iztīrīts ar neatbilstošiem bioloģiskiem materiāliem, Pārdevējs:

neļauj pildīt (uzsākt) Graudu uzkraušanas darbu transportlīdzeklī; un

nekavējoties aizpilda neatbilstību aktu, kurā atzīmē visas neatbilstības. Neatbilstību aktu paraksta transportlīdzekļa vadītājs. Ja transportlīdzekļa vadītājs atsakās parakstīt neatbilstību aktu, aktā par to veic attiecīgu atzīmi;

parakstītu neatbilstību aktu kopā ar fotogrāfijām Pārdevējs nosūta Pircējam uz e-pastu vai ar citiem elektronisko sakaru līdzekļiem.

Ja tiek norādīts pieņemšanas punkts ostā vai ārpus Latvijas Republikas robežas, Pārdevējs ir atbildīgs, lai pirms Graudu piegādes, tie būtu iztīrīti, izkaltēti un atbilstu šajā Līgumā noteiktajiem minimālajiem kvalitātes rādītājiem

Graudu pieņemšana (ieskaitot to kaltēšanu un tīrīšanu, ja tāda veicama) Graudu pieņemšanas punktā un atbilstošu dokumentu noformēšana veicama par Pārdevēja līdzekļiem.

Norēķināšanās kārtība

Pircējs ar Pārdevēju norēķinās šajā Līgumā noteiktā kārtībā.

Pircējs norēķinās ar Pārdevēju par Pircējam piegādāto Graudu daudzumu, veicot maksājumu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Graudu pirkšanas rēķina iesniegšanas Pārdevējam. Puses var  atsevišķi rakstiski vienoties par citiem apmaksas termiņiem. Ja Pārdevējs 48 stundu laikā no brīža, kad Pircējs izsūtījis Pārdevējam e-pastu ar tam pievienotu rēķinu, nav cēlis iebildumus pret to, uzskatāms, ka Pārdevējs ar šo ir apstiprinājis rēķina pareizību.

Puses vienojas, ka Pircējam savstarpējos norēķinos ir tiesības pielietot ieskaitu bez Pārdevēja atsevišķi izteiktas piekrišanas. Pircējs ir tiesīgs veikt ieskaitu par jebkuru saistību, no kuras izriet Pārdevēja pienākums veikt samaksu Pircējam arī tad, ja tiem vēl nav iestājies galīgais maksājuma termiņš, kā arī par jebkuriem citiem maksājumiem, kas pienākas no Pārdevēja Pircējam. Puses vienojas, ka savstarpējo norēķinu ieskaitam Pārdevējs savu piekrišanu ir devis parakstot šo Līgumu un nav nepieciešams vēlreiz dot piekrišanu pie ieskaita izdarīšanas. Pēc Pārdevēja pieprasījuma Pircējs sniedz informāciju par veiktajiem ieskaitiem.

Norēķini veicami pārskaitot Pārdevējam maksājamās summas uz Līgumā norādīto Pārdevēja bankas kontu.

Atbildība

Ja noskaidrojas, ka Pārdevējs nevarēs laikus piegādāt visu Līgumā noteikto Graudu daudzumu, Pārdevējam ir nekavējoties par to rakstiski jāinformē Pircējs, norādot apstākļus, kas ietekmēs Līguma izpildi, taču tāda informēšana neatbrīvo Līguma Puses no šajā Līgumā noteiktās atbildības un Līgumā noteikto pienākumu izpildes.

Pārdevējam nepiegādājot Graudus vai to daļu līdz to noteiktā piegādes termiņa beigām, Pircējam ir tiesības, pēc Pircēja vienpusējas izvēles:

pieprasīt Pārdevējam samaksāt Līguma punktā norādīto līgumsodu un visus Pircējam radušos zaudējumus; vai

pieprasīt Pārdevējam piegādāt nepiegādāto Graudu daļu Pircēja noteiktā papildus termiņā.

Ja Pārdevējs nav piegādājis Pircējam visu nolīgto Graudu apjomu vai arī piegādājis tikai daļu no nolīgtā apjoma, Pārdevējs maksā Pircējam kumulatīvo līgumsodu EUR 50 (piecdesmit eiro) par katru nepiegādāto Preces tonnu. Pircējs ir tiesīgs ieturēt šādu līgumsodu no jebkurām Pārdevējam izmaksājamām summām. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no saistību izpildes.

Ja Pircējs kavē norēķinus ar Pārdevēju par pieņemtiem un Līgumā noteiktajām prasībām atbilstošiem Graudiem, tas maksā Pārdevējam līgumsodu 0,05% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Ja Pārdevējs kavē Graudu piegādi vai to daļu Līgumā noteiktajā termiņā un / vai neievēro Pušu iepriekš saskaņoto Graudu piegādes grafiku (ja tāds ir saskaņots), Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šī Līguma punktos noteiktā kārtībā.

Ja Pircējs ilgāk nekā 5 (piecas) darba dienas kavē apmaksu par Graudiem saskaņā ar izrakstīto rēķinu, kas izrakstīts saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Pārdevējam ir tiesības apturēt turpmāku Graudu nodošanu līdz tam brīdim, kamēr Pircējs segs radušos parādu vai vienpusēji izbeigt Līgumu Līguma punktos noteiktā kārtībā.

Puses, parakstot šo Līgumus, apstiprina, ka saprot to, ka dažādu apstākļu dēļ, ieskaitot laikapstākļus, pieprasījumu u. c. tirgū var mainīties (samazināties vai palielināties) Graudu cena, taču, parakstot šo Līgumu, uzņemas visu atbildību par risku Graudu tirgus cenas maiņas dēļ un apņemas neizteikt prasības viena otrai mainīt Graudu cenu vai  Graudu daudzumu. Tāpat Pārdevējs, parakstot šo Līgumu, saprot, ka dažādi apstākļi var ietekmēt to, ka tiks uzaudzēta mazāka Graudu raža vai var rasties citi apstākļi, kuru dēļ var palielināties Graudu pieprasījums tirgū un tādēļ Graudu cena tirgū Graudu piegādes Pircējam laikā var būt lielāka nekā noteikts Līgumā, taču Pārdevējs apņemas pārdot Graudus Pircējam par Pušu atrunāto cenu kā tas noteikts Līgumā.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tās radušās nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos nav atbildīga. Nepārvaramas varas cēloņa/esamības pierādīšanas/informēšanas pienākums piekrīt tai pusei, kas uz to atsaucas. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīts: lietus, krusa, sniegs, pērkons, jebkāda augstas vai zemas temperatūras iedarbība, saules iedarbība, negaiss, vētra, orkāns, sausums, plūdi, epizootija, dzīvnieku un/vai kukaiņu darbība. Pārdevējs zaudē tiesības atkāpties no saistību izpildes nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ja par šādu apstākļu iestāšanos nav rakstveidā informējis Pircēju piecu kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās.

Pārdevējs apliecina, ka ir informēts par to, ka Pārdevēja piegādātie Graudi var tikt izbērti un sajaukti kopā vienā partijā ar citu bioloģisko produkciju. Partija šī Līguma punkta izpratnē nozīmē jebkāda apjoma bioloģiskās produkcijas kopumu (tvertne, kaudze sabērumā, kuģa partija un tml.). Gadījumā, ja jebkurā laikā pēc Graudu piegādes tikts konstatēts, ka Pārdevēja piegādātie Graudi neatbilst šī Līguma (t.sk. tā pielikumu, ja tādi ir parakstīti) kvalitātes prasībām, dēļ kā ir sabojāta arī visa partija vai tās daļa, tad Pārdevējs apņemas atlīdzināt Pircējam visus šajā sakarā radušos zaudējumus un izmaksas attiecinot šos zaudējumus un izmaksas uz visu sabojāto bioloģiskās produkcijas partiju.

Konfidencialitāte datu apstrāde

 Abas Puses ir informētas un apzinās, ka jebkāda informācija, neatkarīgi no informācijas nesēja, ko Pārdevējs šī Līguma izpildei nodod Pircējam un otrādi, ir konfidenciāla un satur komercnoslēpumu, un apņemas to neizpaust, un neizmantot citādi kā vienīgi saskaņā ar šo Līgumu un Līguma izpildei nepieciešamajā apjomā.

Pārdevējs piekrīt, ka Pircējam ir tiesības publicēt datus par Pārdevēju, kas nonākuši Pircēja rīcībā šī Līguma ietvaros, un/vai nodot tos trešajām personām gadījumā, ja Pārdevējs neizpilda nosacījumus, kas tam jāveic saskaņā ar šo Līgumu. Pircējam ir tiesības nodot (cedēt) jebkādus savus prasījumus pret Pārdevēju trešajām personām. Šādai prasījumu tiesību nodošanai nav nepieciešama Pārdevēja piekrišana un Pārdevējs apliecina, ka necels nekādus iebildumus pret šādu prasījumu tiesību nodošanu.

Par to, kā tiek apstrādāti Pārdevēja un tā pārstāvju personas dati un kādas ar personas datu aizsardzību saistītas tiesības ir pieejamas, Pārdevējs var iepazīties Pircēja uzņēmuma tīmekļa vietnē https://www.scandagra.lv/par-mums/privatuma-pazinojums/.

Pārdevējs apstiprina, ka tas ir informēts par to, ka Pircējs apstrādā Pārdevēja un tā pārstāvju personas datus pakalpojumu sniegšanas un/vai preču piegādes, kā arī Līgumā paredzēto pienākumu izpildes nolūkiem. Pārdevējs apstiprina, ka tas ir informēts, kādi personas dati tiek apstrādāti un ka tam ir pieejamas attiecīgas tiesības personas datu aizsardzības jomā.

Citi nosacījumi

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz tā  pilnīgai tā izpildei.

Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm parakstot attiecīgu rakstisku vienošanos.

Līgums var tikt izbeigts līdz tā spēkā esamības beigām ar vienas no Pusēm ar vienas puses vienpusēju paziņojumu gadījumā, ja otra Puse pilnīgi vai daļēji nepilda šī Līguma noteikumus. Šādā gadījumā Līgumu izbeidzošajai Pusei ir jāiesniedz otrai Pusei pretenzija par Līguma neizpildi un/vai daļēju izpildi un jānosaka ne īsāks kā 5 (piecu) darba dienu termiņš pārkāpumu novēršanai. Brīdinājuma termiņš pārkāpuma noteikšanai aprēķināms sākot no pretenzijas saņemšanas brīža vai pēc 3 (trim) darba dienām no pretenzijas izsūtīšanas otrai Pusei, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Tādā gadījumā, ja Līgumu pārkāpusī Puse pārkāpumu nenovērš paziņojumā noteiktajā termiņā, Līgums izbeidzams no paziņojumā norādītā termiņa beigšanās brīža.

Puses paziņo, ka šajā Līgumā norādītie līgumsodi atbilst saprātīguma un taisnīguma kritērijiem, ir uzskatāmi par minimālajiem un nevar būt samazināmi.

Puses savstarpējos strīdus un domstarpības cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Par pārrunām uzskatāms arī vienas puses pienācīgs (rakstveida) atgādinājums otrai Pusei par saistību izpildi. Ja tas neizdodas 15 (piecpadsmit) dienu laikā, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu. Lietas izskatīšanas valoda – latviešu. Šķīrējtiesnešu skaits – viens.. 

Līgums parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam katrai Līguma Pusei.

Līguma pielikumi/grozījumi, kas ir Pušu parakstīti, ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

GDPR