Privātuma paziņojums

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMI

 

 Kontaktinformācija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Scandagra Latvia”

Reģistrācijas Nr. 43603038415

Korespondences adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija

Tālrunis: +371 25443839

E-pasts: [email protected]

Scandagra rūpējas par Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu. Lai nodrošinātu Jūsu personas datu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu apstrādi, Scandagra vēlas Jums palīdzēt saprast, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati un kādas ar personas datu aizsardzību saistītas tiesības jums ir pieejamas.

 

1) PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS KLIENTIEM

Šis privātuma paziņojums apraksta to, kā tiek apstrādāti Scandagra potenciālo un esošo klientu un (vai) citu partneru, kuri plāno izmantot vai izmanto preces un pakalpojumus, ko piedāvā Scandagra, personas dati.

 
Personas datu apstrādes apmērs un nolūki Klientu attiecību pārvaldība, tostarp mārketinga aktivitātes:

vārds, uzvārds, personas kods vai cits identifikācijas numurs, adrese, tālrunis, e-pasts, personu apliecinošu dokumentu dati, informācija par iepriekšējiem darījumiem ar mums, personas attēls (foto vai video).

Preču un (vai) pakalpojumu līgumu noslēgšana un pienācīga izpilde:

amats, vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts, personas kods vai cits identifikācijas numurs, maksājuma konta numurs, bankas nosaukums un kods, informācija par saimniecību (laukaugu platības, dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības uz zemi, kopijas, ražas deklarāciju kopijas), finanšu dati, dati par veselību, dati par apgādājamiem, kredītspējas rādītājs.

Personas datu apstrādes likumība Personas dati tiek apstrādāti:

 •  lai noslēgtu un (vai) izpildītu līgumu;
 • uz personas piekrišanas pamata;
 • lai nodrošinātu Scandagra tiesisko (leģitīmo) interešu ievērošanu (attiecību saglabāšana, krāpšanas novēršana).
Personas datu nodošana Saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām mēs varam nodot Jūsu personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

 • datu centru un mākoņu pakalpojumu sniedzējiem;
 • programmatūras nodrošinātājiem un uzturēšanas personālam;
 • parādu piedziņas uzņēmumiem;
 • atbildīgajām valsts iestādēm;
 • sadarbības partneriem mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī jebkuram citam partnerim, ar kuru sadarbojamies savu pakalpojumu nodrošināšanai.
Personas datu glabāšanas ilgums Personas dati, kas tiek apstrādāti klientu attiecību pārvaldības nolūkā, ieskaitot mārketingu, tiek iznīcināti trīs gadus pēc tā finanšu gada beigām, kad attiecības ir izbeigušās.

Personas dati, kas apstrādāti, lai noslēgtu un izpildītu preču un (vai) pakalpojumu līgumus, tiek iznīcināti desmit gadus pēc tā finanšu gada beigām, kad ir izbeigts līgums.

Visos gadījumos personas datus glabā ne ilgāk, kā nepieciešams nolūkiem, kam tie iegūti.

Datu subjekta tiesības Jums kā datu subjektam ir:

 •  tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem personas datiem;
 •  tiesības tos labot;
 •  tiesības tos dzēst;
 •  tiesības ierobežot datu apstrādi;
 •  tiesības uz personas datu pārnesamību;
 •  tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;
 •  tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

2) PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS DARBINIEKU/PRAKTIKANTU KANDIDĀTIEM

Mēs lūdzam Jūs sniegt mums tikai atbilstošu un derīgu informāciju, kā arī nesniegt personas datus, kas tiek uzskatīti par sensitīviem (piemēram, informāciju par Jūsu veselības stāvokli vai politiskajiem uzskatiem), un citus personas datus, kas nav nepieciešami, lai novērtētu Jūsu atbilstību noteiktam amatam un iespējamām darba tiesiskajām attiecībām.

Personas datu apstrādes apmērs un nolūki Kandidātu atlases un Jūsu pieteikuma izvērtēšanas laikā mēs apstrādājam šādus personas datus:

 •  kontaktinformāciju un identifikācijas datus – vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e‑pasta adresi;
 • informāciju par kvalifikāciju – izglītību, iegūto kvalifikāciju, papildu apmācībām (pabeigtām apmācībām, iegūtiem sertifikātiem), valodu zināšanām, zināšanām par tehnoloģijām (IT) un citām prasmēm, kā arī citu informāciju, kas sniegta izglītību apliecinošos dokumentos;
 • informāciju par darba pieredzi – iepriekšējo nodarbinātību, nodarbinātības ilgumu, amatu, pienākumiem un (vai) sasniegumiem;
 • rekomendācijas un darba devēja atsauksmes – rekomendācijā iekļautos personas datus, kontaktinformāciju;
 • atlases novērtējuma datus – intervijas kopsavilkumu, personas (-u), kura veic atlasi, viedokli, pārbaudījumu rezultātus.
Personas datu apstrādes likumība Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz:

 • mūsu tiesiskajām (leģitīmajām) interesēm, lai analizētu un administrētu darbā pieņemšanas procesu;
 • Jūsu piekrišanu, tas ir, pieņemot, ka piekrišana saņemt informāciju par citām mūsu atvērtajām pozīcijām nākotnē, saņemta rakstveidā.

Ja mēs saņemam informāciju par Jūsu pieteikumu no personāla atlases aģentūrām, darba meklēšanas vietnēm, karjeras sociālās tīklošanas vietnēm un (vai) citiem darba meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem, mēs pieņemam, ka esat saņēmis visu nepieciešamo informāciju par savu personas datu apstrādi un devis piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus, kas ietver arī tiesības nodot Jūsu personas datus mums.

Personas datu nodošana Saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām mēs varam nodot Jūsu personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

 • kuras palīdz mums veikt kandidātu atlasi, tostarp kandidātu novērtējumu; šādas personas var būt personāla atlases un (vai) novērtēšanas pakalpojumu sniedzēji;
 • kuras mums palīdz, veicot iekšējo administrēšanu; šādas personas var būt datu bāzu programmatūras nodrošinātāji, datu bāzu uzturētāji, datu centru darbības nodrošinātāji, hostinga un mākoņu pakalpojumu sniedzēji;
 • citiem grupas uzņēmumiem (tai skaitā, UAB Scandagra Management Services, kā arī citiem uzņēmumiem, kas norādīti tīmekļa vietnē http://scandagra.com/), kas saskaņā ar mūsu grupas procedūrām ir iesaistīti augstākā līmeņa vadītāju amata novērtēšanas procesos un (vai) karjeras lēmumu pieņemšanā;
 • atbildīgajām iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, policijai, citām tiesībaizsardzības iestādēm vai uzraudzības iestādēm, bet tikai pēc pieprasījuma un tikai tad, ja to paredz piemērojamie tiesību akti vai saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.
Personas datu glabāšanas ilgums Ja Jūsu pieteikums netiks izvēlēts turpmākajiem atlases posmiem, mēs saglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā vienu gadu pēc tā finanšu gada beigām, kad tika noslēgts atlases process.

Ja Jūs tikāt uzaicināts uz nākamo atlases posmu (piemēram, piedalījāties darba intervijā) vai iesniedzāt savu piekrišanu par to, ka Jūsu dati tiek saglabāti, lai kandidētu uz turpmāk pieejamajām vakancēm, mēs saglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā trīs gadus pēc tā finanšu gada beigām, kad tika pabeigta atlase, vai no brīža, kad Jūs devāt savu piekrišanu.

Datu subjekta tiesības Jums kā datu subjektam ir:

 •  tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem personas datiem;
 •  tiesības tos labot;
 •  tiesības tos dzēst;
 •  tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
 •  tiesības uz personas datu pārnesamību;
 •  tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;
 •  tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

*obligāti aizpildāmie lauki